Irma Everink neemt LPZ-stokje over van Ruud Halfens

28 June 2018
De LPZ blijft ook voortbestaan na de pensionering van Ruud Halfens. Daarvoor heeft hij immers een hechte basis geschapen. De jaarlijks terugkerende prevalentiemeting van de kwaliteit van de basiszorg in de Nederlandse, Oostenrijkse, Zwitserse, Engelse en Turkse gezondheidszorg blijft belangrijk om in deze landen continu te blijven werken aan de kwaliteit van zorg. Daarbij is ook de wetenschappelijke waarde van de LPZ onomstreden. Dr. Irma Everink heeft inmiddels het stokje van Ruud overgenomen en zij is de nieuwe projectleider van de LPZ.
 
Irma is 5,5 jaar werkzaam binnen de vakgroep Health Services Research van de Universiteit Maastricht. Ze is in september 2017 gepromoveerd op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad in de geriatrische revalidatiezorg. Door haar affiniteit met de (ouderen)zorg, de directe link met de praktijk en haar idealen m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van zorg was haar overstap naar de LPZ in feite een logische.  Irma: “Het is een voorrecht om me binnen een belangrijk internationaal project bezig te houden met hoe je op de juiste manier bewustzijn creëert onder medewerkers van zorginstellingen over de kwaliteit van hun basiszorgen ook over de manier waarop deze kwaliteit verbeterd kan worden”.
 
We stellen Irma enkele vragen over de LPZ.
 
Irma, wat zijn de ambities van de LPZ in Nederland?
Irma: “De LPZ heeft de ambitie om zich in Nederland door te ontwikkelen tot een instrument waarbij kwaliteit wordt gemeten op drie niveaus: de zorginhoudelijke kwaliteit van de basiszorg, de cliënttevredenheid en de medewerkerstevredenheid. De zorginhoudelijke kwaliteit van de basiszorg is ontzettend belangrijk, maar de algemene kwaliteit van zorg is breder dan dat. Door instellingen inzicht te geven in deze drie onderdelen van het zorgproces zijn ze naar mijn mening beter in staat om gerichte interventies uit te voeren om de algehele kwaliteit van zorg naar een hoger niveau te tillen”. Daarbij zou ik de mogelijkheden willen onderzoeken om instellingen, naast het terugkoppelen van de eigen gegevens, ook handvaten te bieden om nog meer direct aan de slag te gaan met de verkregen resultaten. Daarvoor is het belangrijk dat medewerkers van zorginstellingen op verschillende niveaus in staat zijn om de gegevens te lezen, te gebruiken en gerichte acties te ondernemen. Deels heeft de LPZ dit al gerealiseerd door in het dashboard zowel een deel voor het bestuur en het management beschikbaar te maken als een deel voor de zorgverleners op de afdeling. Een volgende stap is het opstellen en uitvoeren van verbeterplannen en ook daarbij zou de LPZ in de toekomst een ondersteunende rol willen en kunnen spelen”.
 
Wat zijn de internationale ambities van de LPZ?
Irma: “De samenwerking met de internationale partners zorgt ervoor dat op een wetenschappelijke manier inzicht kan worden verkregen in de prevalentie, de preventie en de behandeling van relevante zorgproblemen, en de samenhang hiertussen. Een vergelijking maken tussen landen was in het verleden vaak niet mogelijk omdat er gebruik werd gemaakt van verschillende meetinstrumenten, methoden en definities. Door volgens de LPZ methode eenduidig en gestructureerd te meten kan deze vergelijking wel gemaakt worden. Deze kennis is van belang voor een verdere afname van het voorkomen van zorgproblemen op internationaal niveau.
Hoewel uitbreiding van het internationale samenwerkingsverband altijd tot de internationale ambities van de LPZ zal behoren, heeft vooralsnog het blijven voortbestaan van het huidige samenwerkingsverband prioriteit. Hiervoor is het van belang dat de huidige internationale onderzoeksgroep ervoor zorgt dat de LPZ meegroeit met de veranderingen in de gezondheidszorg maar wel een stabiel meetinstrument blijft. Op deze manier is en blijft de LPZ ook internationaal een instrument dat door wetenschappelijke bewijslast bewustzijn creëert en bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van zorg”.